Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

FRSE DG Edukacja i Kultura

Tytuł projektu:
Staże hotelarzy
Program: 
Kompetencje kluczowe: 
porozumiewanie się w językach obcych
umiejętność uczenia się
Numer projektu : 
2010-1-PL1-LEO01-10218
Okres realizacji: 
01.07.2010 - 30.10.2011
Cele projektu: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie to placówka bardzo ambitna. Chociaż brakuje w niej wielkich tradycji, olimpijczyków czy też sławnych absolwentów, to społeczność szkolna stara się realizować działania wyróżniające placówkę na tle innych. Od kilku lat w ZSP nr 1 funkcjonuje kierunek technik hotelarstwa. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej – planowania, oferowania oraz koordynowania usług hotelarskich. Absolwent takiego kierunku może zajmować się obsługą wszelkiego rodzaju imprez – kongresów, konferencji, bankietów, zjazdów, odpowiadając na potrzeby klienta odpowiednio przygotowaną ofertą. Trzeba tu się wykazać znajomością zarówno nowoczesnych technik public relations, jak również form reklamy i promocji. Nasi uczniowie przygotowywani są także do prowadzenia dokumentacji, analizy wskaźników, zarządzania wyposażeniem oraz urządzania wnętrz hotelowych i gastronomicznych. Jednak na tym kierunku jedną z najważniejszych umiejętności jest wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce. ZSP nr 1 chcąc wyjść naprzeciw wymogom stawianym przez rynek pracy, zdecydował się uczestniczyć w projektach mobilności realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. Dzięki temu uczniowie technikum zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa mają możliwość odbywania obowiązkowej praktyki zawodowej w angielskich i niemieckich hotelach. Umożliwia im to nie tylko kontakt z nowoczesnymi zakładami hotelarskimi i zagranicznymi menedżerami, ale również, poprzez żywy kontakt z językiem – poprawę umiejętności komunikowania się w języku obcym. To dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy bardzo ważne, bezcenne doświadczenia.

Działania (metody) realizowane w projekcie: 

Jesteśmy przekonani, że projekty realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci przyczyniły się do sukcesu naszej placówki. Oczywiście są też wyzwania – jednym z nich było przekonanie nauczycieli i uczniów zaangażowanych w projekt, że jest to możliwe i realne. Do tej pory uczniowie realizowali praktyki w okolicznych hotelach, często musieli sami pokrywać koszty dojazdu i wyżywienia. A tu nagle pojawia się możliwość praktyki zagranicznej z pokryciem wszelkich kosztów, łącznie z kieszonkowym. Pomimo wielkiego entuzjazmu ze strony bezpośrednich beneficjentów, uczniów klas hotelarskich, problemem było ich właściwe przygotowanie do czterotygodniowego pobytu za granicą. Trzeba było się zmierzyć z prozaicznymi kłopotami – od braku odpowiednich ubrań, poprzez strach przed podróżą samolotem, aż po bardziej skomplikowane problemy związane z brakiem wiary we własne siły. Niełatwe było też namówienie nauczycieli przedmiotów zawodowych do uczestnictwa w różnych działaniach projektowych. Wiązało się to z otwarciem na nowe, często niestandardowe rozwiązania w realizacji procesu nauczania, dużo większe powiązanie realizowanych treści z potrzebami rynku pracy.

Było wiele momentów radości i satysfakcji. Zdarzało się, że w wyniku rekrutacji do udziału w mobilności kwalifikowali się uczniowie, którzy nie cieszyli się najlepszą opinią swoich wychowawców. Podczas staży te właśnie osoby zbierały najwyższe pochwały od menedżerów hoteli. Po powrocie do szkoły ci sami wychowawcy klas stwierdzali, że chyba ktoś zamienił im uczniów – wróciły osoby otwarte, ale i pewne siebie, potrafiące wypowiedzieć się i bronić własnej opinii, często mające nowe, ambitne plany zawodowe.

Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: 

Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie jest przekonana o wieloaspektowych korzyściach, jakie nasza placówka, ale również indywidualni uczniowie, odnieśli dzięki realizacji projektu Staże hotelarzy. Nasze przekonanie opieramy na porównaniu mierzalnych danych typu wyniki zewnętrznych egzaminów, które świadczą o lepszej znajomości języków obcych oraz zagadnień wchodzących w skład egzaminu zawodowego. Bierzemy pod uwagę również tzw. miękkie czynniki: opinie nauczycieli, uczniów i absolwentów, opinie rodziców, zdanie współpracujących ze szkołą przedsiębiorców. Oprócz indywidualnych korzyści, jakie odnieśli uczniowie (wzrost umiejętności profesjonalnych, językowych, większa pewność siebie, wdrożenie do międzynarodowych mobilności), na uwagę zasługują trwałe korzyści, jakie odniosła szkoła. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić bliższe związki z rynkiem pracy i przedsiębiorcami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Do tego obszaru zaliczamy też związane z tym zagadnieniem zmiany w sposobie nauczania przedmiotów zawodowych. Dzięki realizacji projektów Leonardo da Vinci wzrósł prestiż szkoły w środowisku lokalnym, zwiększyła się jej popularność wśród absolwentów gimnazjów, a to z kolei przyczyniło się do poprawy wyników rekrutacji do szkoły.

Rezultaty projektów LdV wykorzystywane są w codziennej realizacji programu nauczania przedmiotów zawodowych w szkole. Są to nie tylko wyższe umiejętności z obszarów zawodowych związanych z hotelarstwem i gastronomią, ale również nowe umiejętności pracy w zespole, planowania i ewaluacji, przygotowywania wniosków aplikacyjnych, a także pogłębiona wiedza księgowych z zakresu realizacji i rozliczania projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich.

Upowszechnianie rezultatów projektu: 

Szkoła stara się możliwie najszerzej upowszechniać swoje projekty LdV i ich rezultaty (m. in. na stronie  www.staze-ldv-chojna.eu)

Wśród wielu celów ogólnych i szczegółowych projektu zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy bezpośredniego uczestnika mobilności – młodzież. Jesteśmy przekonani, że udało nam się wdrożyć młodych ludzi z Chojny i okolicznych wiosek do mobilności i umożliwić im konkurowanie na europejskim rynku pracy w hotelarstwie i gastronomii. Udaje nam się też monitorować losy sporej części uczestników projektu Staże hotelarzy oraz pozostałych projektów LdV zrealizowanych w naszej szkole w latach 2007-2013.

W gronie byłych uczestników projektów mamy absolwentów i studentów kierunków turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, są też osoby pracujące jako menedżerowie hoteli w Wielkiej Brytanii i Polsce. Wśród uczniów uczęszczających do naszej szkoły wyraźnie poprawił się poziom znajomości języka obcego zawodowego, czego świadectwem były wyniki egzaminów zewnętrznych, zarówno zawodowego, jak i maturalnego.

Wykorzystywanie rezultatów projektu - wartość, użyteczność, trwałość rezultatów: 

Projekt zmienił sposób realizowania kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych w klasach technikum hotelarskiego funkcjonującego w strukturze ZSP nr 1 w Chojnie. Treści przekazywane uczniom i kształtowane u nich umiejętności zostały mocno skorelowane z wymaganiami rynku pracy. Zwiększyła się częstotliwość kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami zarówno w obszarze organizowania praktyk i staży, jak i konsultowania treści oraz sposobu realizowania poszczególnych etapów kształcenia zawodowego. Nauczyciele przedmiotów zawodowych zostali mocno zmotywowani do permanentnego podnoszenia i aktualizowania własnych kwalifikacji. Jedna z nauczycielek została zakwalifikowana do projektu realizowanego z POKL i odbyła praktyki w zakładach hotelarskich w Polsce i Niemczech. Współpraca z rodzicami uległa wyraźnej poprawie. Ich zaangażowanie emocjonalne związane z wysyłaniem dzieci na staże zagraniczne spowodowało poczucie współodpowiedzialności za wyniki osiągane w szkole.