Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

WALORYZACJA – czyli upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów programu „Uczenie się przez całe życie”

WALORYZACJA (fr. valorisation – nadanie odpowiedniej rangi, uczynienie dochodowym) czyli upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów programu „Uczenie się przez całe życie” jest znaczącym wkładem w proces osiągania celów Strategii Lizbońskiej.

Koncepcja waloryzacji powstała w wyniku różnych interpretacji procesu upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu wewnątrz Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Edukacja i Kultura (DGEAC). Podstawowym problemem było ustalenie jednolitej definicji – wykładni służącej dalszym studiom w tej dziedzinie.

Waloryzacja jest wzmocnieniem wartości rezultatów osiąganych w projektach czy w programach poprzez upowszechnianie oraz aktywne ich wykorzystywanie i wprowadzanie na trwałe do polityki i praktyki edukacyjnej. Działania Komisji Europejskiej oraz Narodowych Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” mają na celu zarówno promowanie idei i celów programu, jak również wspieranie procesu upowszechniania rezultatów konkretnych projektów. Nawet doskonałej jakości rezultaty, odpowiadające na pilne potrzeby w zakresie kształcenia, bez odpowiedniego ich nagłośnienia i zaprezentowania potencjalnym odbiorcą mogą okazać się bezużyteczne, zaś nakłady poniesione na ich stworzenie – mało efektywne.

ZAKRES POJĘCIOWY

Polski termin „upowszechnianie” odpowiada angielskiemu, dissemination, co z kolei, sięgając po łaciński źródłosłów, oznacza rozsiewanie. Upowszechnianie oznacza, zatem uczynienie jakiejś rzeczy, sprawy czy idei powszechną, szeroko rozprzestrzenioną i ogólnie dostępną. Właśnie – w potocznym rozumieniu upowszechnienie dotyczy zarówno rezultatów projektów, jak i idei, wartości, informacji. Jednak z punktu widzenia celów Komisji Europejskiej zasadnicze znaczenie ma upowszechnianie rezultatów, jako działanie służące zapewnieniu ich trwałości i na tym aspekcie skupimy się w dalszej części tego artykułu.

Upowszechnianie rezultatów projektów to wszelkie działania zmierzające do zainteresowania odpowiednich osób, grup lub instytucji rezultatami projektu, możliwościami ich wykorzystania, oraz korzyściami, jakie one niosą. Upowszechnianie nie ogranicza się tylko do informowania o istnieniu określonych rezultatów. Wymaga określenia odpowiednich grup docelowych, sformułowania właściwego przekazu dla każdej z nich, wybrania najlepszych sposobów dotarcia do każdej z tych grup i wreszcie efektywnego zrealizowania określonych działań.

Działania informacyjne i promocyjne są jednym z elementów upowszechniania, jednak w ich przypadku przedmiotem upowszechniania nie są rezultaty, a informacje, idee, wartości itp. Celem tych działań jest promowanie, informowanie oraz podnoszenie świadomości na temat celów programów, wartości związanych z mobilnością, jak również możliwości finansowania podobnych działań ze środków unijnych.

W ramach konkretnego projektu działania promocyjne, to takie, które mają na celu informowanie określonych grup czy środowisk o fakcie realizacji danego projektu, spodziewanych rezultatach i korzyściach, instytucjach oraz osobach zaangażowanych w projekt. Typowe działania promocyjne to dystrybucja ulotek, udział w targach, prezentacje projektu na konferencjach, seminariach spoty radiowe, artykuły w prasie, założenie strony internetowej.

Analizując działania naszych beneficjentów zauważyliśmy, że te dwa pojęcia – widoczność, czyli promocja i upowszechnianie są ze sobą mylone. Dzieje się tak, ponieważ przy promocji i upowszechnianiu używa się takich samych narzędzi, jednak treść jest całkiem inna. W upowszechnianiu najważniejsza jest promocja rezultatów, a następnie wykorzystywanie ich przez innych – chwalicie się tym, co już osiągnęliście, wypracowaliście, z czego jesteście dumni i chcecie, by inni z tego również skorzystali. W promocji najważniejszy jest przekaz informacji o projekcie, jego przebiegu, organizatorach, dofinansowaniu. Tutaj chwalicie się, że coś robicie.

czytaj dalej »